top of page

About

about.jpg

Ο Επαμεινώνδας Ξενόπουλος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1918..

 

Το 1937 τελείωσε το Λεόντειο Λύκειο Αθηνών.

 

Κατά την φασιστική κατοχή του 1940 -1944 σαν συνειδητός Έλληνας πήρε μέρος από τους πρώτους στον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στην αρχή σαν μέλος της Οργάνωσης του Πειραιά και αργότερα σαν αντάρτης στο βουνό.

 

Το 1948 στέλλεται στο αίσχος του πολιτισμού μας, στην επίγεια κόλαση της Μακρονήσου, όπου κρατήθηκε δύο χρόνια. Όταν αποφυλακίστηκε παντρεύτηκε την Αργυρώ Πουλάκη και απόκτησε ένα αγόρι και δύο κορίτσια ασκώντας το επάγγελμα του τυπογράφου, τίμια και ευσυνείδητα.

 

Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει τον  Επαμεινώνδα Ξενόπουλο είναι η πνευματικότητά του και ειδικότερα η επίδοσή του στα δύσκολα θέματα της φιλοσοφίας, όπως καταφαίνεται από τα παρατιθέμενα έργα του.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

ΤΑ  ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ

 

1994. ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ. Μοναδική  μελέτη και προσέγγιση, για την παγκόσμια βιβλιογραφία,   της  διαλεκτικής πορείας  της σκέψης  από την λογική πλευρά της και της μελλοντικής μορφής που θα πάρουν  οι διαλεκτικές δομές της,  στην αδιαίρετη ενότητα γνωσιοθεωρίας, λογικής και διαλεκτικής, με την «μέθοδο του διαλεκτικού υλισμού». Βαρύ έργο με θέμα εξαιρετικά δύσκολο διακατέχεται από πρωτοτυπία και ζωντάνια που γοητεύει τον κάθε ανήσυχο στοχαστή  από τις πρώτες  γραμμές.

 

1979. Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ. Έργο πολύπλευρο, κοινωνιολογικό, ανθρωπολογικό και ψυχολογικό, που παρουσιάζει την εξελικτική πορεία της ανάπτυξης της ανθρώπινης συνείδησης, από τα πρώτα στοιχεία της στο προανθρώπινο  ζώο ως τον Homo Sapiens και την τελική διαμόρφωσή της με την φιλοσοφική σκέψη.

 

1969. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ (Από τον Πλάτωνα στον Κάντ ΙΙΙ).Έργο επίσης κλασσικό, για την εμπεριστατωμένη, τη σαφή και συνεχή εξελικτική πορεία της φιλοσοφικής σκέψης, ως την τελική διαμόρφωσή της με την Μαρξιστική Διαλεκτική.

 

Ακολουθεί το μεταφραστικό του έργο, επίσης σοβαρότατο και πάντα μέσα στο χώρο της κοινωνικής φιλοσοφίας.

 

ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ:

  1. Γ.Φ.Αλεξανδρώφ. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εκδ. Νέα Πορεία, Αθήνα 1964 )

  2. Η.Εy. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (Εκδ. Γερ. Αναγνωστίδη ) 1968 Παρίσι

  3. Προυτόν. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣ (Εκδ. Γερ. Αναγνωστίδη)

  4. Σεπτούλιν. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ (Εκδ. Γερ. Αναγνωστίδη 1983)

  5. Λεόντιεφ. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εκδ. Γερ. Αναγνωστίδη)

  6. Λεόντιεφ. Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ,ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (Εκδ. Γερ. Αναγνωστίδη)

  7. Karl Jung.ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ. (Εκδ. Γερ. Αναγνωστίδη)

  8. Ε.Tchazov.L.Iline.A.Gouskova. ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ(Οι βιολογικές  συνέπειες του στον άνθρωπο) (Εκδ. Γερ. Αναγνωστίδη

 

Ο Επαμεινώνδας Ξενόπουλος απεβίωσε στην Αθήνα το 1994.

Epameinondas Xenopoulos

Epaminondas Xenopoulos was born in Istanbul in 1918.
In 1937 he finished high school  Leonie Lyceum Athens.
During the fascist occupation of 1940-1944 as a conscious Greeks took part in the first match of the National Resistance of EAM-ELAS authority as a member of the Organization of Piraeus and later as a guerrilla in the mountains.
In 1948 sent to the disgrace of our civilization, the land of hell Makronissos, where he was held two years. When released, he married and acquired Argiro Poulaki a boy and two girls exercising the profession of printer, honestly and conscientiously.
But what characterizes Epaminondas Xenopoulos is spirituality and particularly the performance of the difficult issues of philosophy, as evidenced from the aforementioned works.
WORK:
A. BOOKS
1) 1979. The Dialectic OF CONSCIENCE. Project versatile, sociological, anthropological and psychological, which shows the evolution of the development of human consciousness, the first elements of the animal proanthropino as the Homo Sapiens and the final shape of the philosophical thought.
2) 1969. HISTORY OF DIALEKTIKIS (From Plato to Kant III). Work is also typical for a thorough, clear and continuous evolution of philosophical thought, as the final shape of the Marxist Dialectic.
3) 1994. Epistemology OF LOGIC.
Here is the translation work is also very serious and always within the field of social philosophy.


B. TRANSLATIONS:
1) John C. Alexandrof. THE PHILOSOPHY OF ANCIENT GREEK SOCIETY (ed. New Course, Athens 1964)
2) I.Ey. THE CONSCIOUSNESS (ed. Germany. Anagnostidis) 1968 Paris
3) Prut. THE PHILOSOPHY OF ATHLIOTITAS (ed. Germany. Anagnostidis)
4) Septoulin. THE CATEGORIES AND LAWS OF DIALEKTIKIS (ed. Germany. Anagnostidis 1983)
5) Leontief. THE FUTURE OF HUMAN SOCIETY (ed. Germany. Anagnostidis)
6) Leontief. The activity, PERSONALITY, AWARENESS (ed. Germany. Anagnostidis)
7) Karl Jung.TO PHILOSOPHICAL Trees. (Ed. Germany. Anagnostidis)
8) E.Tchazov.L.Iline.A.Gouskova. NUCLEAR WAR (The biological effects on humans) (Pubs Germany. Anagnostidis

Epaminondas Xenopoulos died in Athens in 1994.

Epameinondas Xenopoulos

bottom of page