top of page

Reviews

Του  ΔΗΜ.ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ εφ. « ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» 24-2-1980

  "Η ΔΙΑΛΕΧΤΙΚΉ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ"

 

 

Δεκαπέντε περίπου χρόνια πνευματικού μόχθου και έρευνας του ερασιτέχνη (όχι «επαγγελματία» της φιλοσοφίας) Επαμεινώνδα Ξενόπουλου είναι συμπυκνωμένα σ αυτό το διαλεχτό βιβλίο. Τυπογράφος στο

Επάγγελμα ο συγγραφέας, αλλά γλωσσομαθής κι ακούραστος ερευνητής, σκάβει με το μαρξιστικό του νυστέρι στο βάθος της προϊστορίας, και ξεκινώντας από την άλογη βαθμίδα της συνείδησης οδηγεί τον αναγνώστη βήμα-βήμα στην προλογική, στη λογική και στη διαλεχτική βαθμίδα της.

 

Ο Ξενόπουλος, χρησιμοποιώντας άψογη ερευνητική μέθοδο, μας μεταφέρει από την ομαδικά ρυθμισμένη συνείδηση στον εγωκεντρισμό, από την τοτεμική και τη μυθολογική, στη προφιλοσοφική και φιλοσοφική μορφή της συνείδησης, παρέχοντά μας μια πλήρη ανάλυση της συνειδησιακής  λειτουργίας, μέχρι να φτάσει στην ουμανιστική συνείδηση της αυριανής κοινωνίας.

 

Στην πορεία της συγγραφής του ο Ξενόπουλος παραθέτει τις αντίστοιχες θέσεις τις απόψεις εκατοντάδων ξένων και ελλήνων συγγραφέων, καταδεικνύοντας, όπου υπάρχουν, τα λάθη και τις αντινομίες.

 

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα έπος του ανθρώπινου γένους, εξιστορημένο δίχως αναφορές σε ιστορικά πρόσωπα, οι οποίες συνήθως, αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη από την πραγματική ιστορική πορεία.

By DIM.SAPRANIDIS ef. "SUNDAY EXCURSION" 24-2-1980

 

About fifteen years of intellectual toil and research of the amateur (not "professional" of philosophy) Epamineondas Xenopoulos are concentrated in this select book. A typographer by profession, the author, but a linguist and tireless researcher, digs with his Marxist scalpel in the depths of prehistory, and starting from the horse level of consciousness leads the reader step by step to its prologue, logic and selective level.

Xenopoulos, using impeccable research method, transports us from the group-regulated consciousness to the egocentrism, from the totemic and the mythological, to the philosophical and philosophical form of consciousness, providing us with a complete analysis of the conscious function, until it reaches the humanistic conscious of tomorow society 

 

 In the course of his writing, Xenopoulos quotes the respective positions of the views of hundreds of foreign and Greek writers, demonstrating, where they exist, the mistakes and the contradictions. In fact, it is an epic of the human race, narrated without references to historical figures, which usually disorient the reader from the real historical course.

Κώστας Ι.Τσαούσης εφημερίδα» Ελευθεροτυπία»                     28 Δεκεμβρίου 1979

ΕΠ.ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ «Η διαλεκτική της συνείδησης»

Ερασιτέχνης μελετητής της φιλοσοφίας ο συγγραφέας μας : συγχαρητήριά του  γιατί  είχε το κουράγιο να συγκεντρώσει σ΄έναν τόμο και να δώσει μεθοδικά ότι αφορά την «Διαλεκτική της συνείδησης». Σε όλα τα κεφάλαια του βιβλίου απεικονίζεται  η πλατιά γνώση του θέματος αλλά και η εμβάθυνση στις, συχνά πολυπλόκαμες  έννοιες, που η εύληπτη διατύπωσή τους χαρακτηρίζει την συγγραφική ικανότητα του Επ.Ξενόπουλου.

Η διάθρωση της συγγραφής είναι η ακόλουθη:

Στην εισαγωγή εξετάζεται το αντικείμενο της  έρευνας, η ερευνητική μέθοδος με την επισήμανση των κύριων χαρακτηριστικών της , και η από φιλοσοφική σκοπιά επισκόπηση της διαλεκτικής αντίθεσης ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο. Στο πρώτο μέρος γίνεται διεξοδική αναφορά στη γέννηση, ανάπτυξη, εξέλιξη και οργάνωση της συνειδησιακής λειτουργίας, και στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η σημερινή βαθμίδα της συνειδησιακής λειτουργίας( σχέση ψυχής και σώματος) εμφάνιση του ψυχικού, φυσιολογικό υπόβαθρο και εξελικτικές βαθμίδες του νευρικού οργάνου, ψυχικές λειτουργίες  από τις κατώτερες βαθμίδες της ζωικής κλίμακας, ως τον άνθρωπο. Ακόμα εδώ ερευνάται η φύση η φύση του ψυχικού και ιδιαίτερα   τα μνημονικά αποθέματα, η υφή και η δομή της συνειδησιακής λειτουργίας, η απλή συνείδηση , το Εγώ και το ασυνείδητο, ενώ δίνεται ένας γενικός πίνακας της συμπόρευσης  «Είναι-Συνείδησης» κατά την εξέλιξη της κοινωνικής ομάδας από τις αρχές της ανθρωποποίησης  ως την εποχή μας, και μια σχηματική παράσταση σχετική με τη δομή της συνειδησιακής λειτουργίας.

Από τους κλασσικούς φιλοσόφους της ελληνικής αρχαιότητας, του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης  ως τους σύγχρονους διανοητές  και επιστήμονες ξεναγούν τον αναγνώστη οι σελίδες αυτού του βιβλίου- ακόμα και εκείνον που δεν έχει ειδικά διατρίψει στην φιλοσοφική σκέψη: και αυτό το τελευταίο είναι από τα ωφέλιμα χαρακτηριστικά του.

Πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, παρακολουθεί τα κεφάλαια του βιβλίου, που συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο ονομάτων. 

Κώστας Ι.Τσαούσης

Costas I. Tsaousis newspaper "Eleftherotypia" December 28, 1979 EP.XENOPOULOU "The dialectic of consciousness"

 

Our author is an amateur scholar of philosophy: congratulations to him for having the courage to compile a volume and to methodically give what concerns the "Dialectic of Consciousness". All the chapters of the book reflect the broad knowledge of the subject but also the deepening of the, often complex concepts, whose intelligible wording characterizes the writing ability of Ep. Xenopoulos.

 

The structure of the writing is as follows: The introduction examines the object of research, the research method by highlighting its main features, and the philosophical overview of the dialectical contrast between the subject and the object. In the first part there is a detailed reference to the birth, development, evolution and organization of the conscious function, and in the second part the current stage of the conscious function (soul-body relationship) is examined, appearance of the mental, physiological background and evolutionary stages of the nervous organ, mental functions from the lower levels of the animal scale, to man. Here, too, nature, the nature of the psychic, and especially the mnemonic reserves, the texture and structure of the conscious function, the simple consciousness, the Ego and the unconscious are investigated, while a general table of the coexistence of "Is-Consciousness" is given during its evolution. social group from the beginning of humanization to the present day, and a schematic representation of the structure of conscious function.

From the classical philosophers of Greek antiquity, the Middle Ages, the Renaissance to the modern thinkers and scientists, the pages of this book guide the reader - even one who has not specially devised in philosophical thought: and the latter is one of its useful features .

 

Rich bibliography, Greek and foreign, follows the chapters of the book, supplemented by an alphabetical index of names. Costas I. Tsaousis

Η ΚΡΙΤΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (Εβδομαδιαία Εφημερίδα «ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ 3 Ιουλίου 1980)

Από τον Μανώλη Γιαλουράκη

ΕΠ.ΞΕΝΌΠΟΥΛΟΣ. «Η διαλεχτική της συνείδησης» μελέτη

Μια μελέτη που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη είναι ασφαλώς η πολυσέλιδη εργασία του Επ.Ξενόπουλου μια εργασία μόχθου, έρευνας και νηφάλιας αποτίμησης των γεγονότων. Μελέτες όπως η διαλεχτική του είδους, χρειάζονται και εξοικείωση με το θέμα τους, που μόνο η μακρόχρονη θητεία στον τομέα των κοινωνικών και φιλοσοφικών κειμένων , την επιτρέπει. Οι διαπιστώσεις αυτές προσδίδουν στην εργασία του Επ.Ξενόπουλου , περισσότερη ακόμα βαρύτητα. Και την καθιστούν απαραίτητο βοήθημα με τις γενικότερες προεκτάσεις της, για όλους εκείνους που πιστεύουν στην αναγκαιότητα της έρευνας με τα κριτήρια  εκείνα που απαιτεί η εποχή μας και οι ευοίωνες σε τελική εξέταση, προοπτικές της.

Μαν. Γιαλουράκης

THE BOOK REVIEW (Weekly Newspaper "ANENDOTOS July 3, 1980) By Manolis Gialourakis ΕΠ.ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ. "The dialectic of consciousness" study

 

A study that should not go unnoticed is certainly the multi-page work of Ep. Xenopoulos a work of effort, research and sober assessment of events. Studies such as the dialectic of the genre, need to be familiar with their subject, which only the long tenure in the field of social and philosophical texts, allows. These findings give even more weight to the work of Ep. Xenopoulos. And they make it a necessary aid with its general extensions, for all those who believe in the necessity of research with the criteria required by our time and its auspicious prospects in the final examination. Man. Gialourakis

bottom of page